Stretnutie s Tháliou 2023

Letný detský divadelný tábor
v RS Areál zdravia, Jedľové Kostoľany
29. 7. - 5. 8. 2023

Projekt Stretnutie s Tháliou bol podporený z príslušného grantového programu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

O nás

Letný tvorivý tábor organizujeme pravidelne od roku 1993

Divadelný súbor GONG je jediným detským a mládežníckym divadelným súborom na Slovensku, ktorého činnosť trvá nepretržite už od roku 1954.​

Počas celej existencie súbor získaval a dodnes získava ocenenia a uznania na celoslovenských divadelných prehliadkach, medzinárodných festivaloch, či spoločných divadelných projektoch doma i v zahraničí.

Divadelný súbor GONG - história 1 - letný divadelný tábor
Divadelný súbor GONG - história 2 - letný divadelný tábor
Divadelný súbor GONG - história 1 - letný divadelný tábor

Letný tábor 2023

Od 8 do 18 rokov

Pracuje sa v malých skupinkách pod vedením skúsených lektorov – profesionálnych režisérov, scénografov, hercov a vysokoškolských pedagógov.

RS Areál zdravia,
Jedľové Kostoľany

Ubytovanie v chatkách s vlastným sociálnym zariadením alebo v izbách hlavnej chaty pre najmladších účastníkov. Areál je zasadený do pútavej horskej scenérie s celým radom prírodných zaujímavostí, lesných zátiší a možností športového vyžitia.

29. 7. – 5. 8. 2023

Osem dní odborného programu a sprievodných programov pod vedením skúsených lektorov.

podrobnejšie informácie

poskytne telefonicky alebo mejlom Daniela Pápayová
papayova@centrum.sk
kontakt 0903 804 044

Cena zahŕňa dopravu z Bratislavy do rekreačného zariadenia a späť, ubytovanie, 5 x denne strava, odborný program vrátane tematického workshopu a sprievodných programov, materiálové náklady, úrazové poistenie a odmeny pre deti na záver pobytu.

Informácie

Letný tvorivo-dramatický tábor Stretnutie s Tháliou je platforma, kde sa deti a mladí záujemcovia o umenie stretávajú so svojimi vrstovníkmi s rovnakým záujmom a pod vedením skúsených lektorov majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, vzdelávať sa, experimentovať, objavovať a predovšetkým tvoriť.

Cieľom pobytu je rozvíjať schopnosti tvorivého myslenia, fantázie, predstavivosti, zmyslu pre hľadanie a objavovanie nových možností vo všetkých zložkách tvoriacich divadelné predstavenie.

S deťmi pracujeme v malých skupinách, v ktorých im umožňujeme aktívne zapojenie do tvorivého procesu. Program tábora je rozdelený na:

    1. hlavný program – tvorivý proces zameraný na prípravu inscenačného tvaru(od výberu predlohy až po výsledný tvar predstavenia) a prezentáciu výsledkov tvorivého procesu jednotlivých skupín na záver pobytu,
    2. tematicky zameraný workshop – cielene vždy na jednu umeleckú zložku,
    3. sprievodné programy – doplňujúce program o súťažné a nesúťažné aktivity vedomostného, zážitkového či športového charakteru.

Rekreačné stredisko Areál zdravia, Jedľové Kostoľany.


Zariadenie sa nachádza za obcou Jedľové Kostoľany, v údolí tvoriacom rozhranie Tríbečského pohoria a Pohronského Inovca. Je zasadené do pútavej horskej scenérie s celým radom prírodných zaujímavostí a lesných zátiší.
Možnosť športového využitia priamo v areáli – vonkajší bazén, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, stolný tenis a tenisové kurty. Podrobnosti na webovej adrese http://arealzdravia.sk

V cene je zahrnutá 5x denne strava a neobmedzený pitný režim (bylinkový čaj a limonáda, voda je pitná v celom areáli).

Pokiaľ máte záujem o zabezpečenie vegetariánskej stravy pre dieťa, nahláste nám to prosím najneskôr do 29. 7.

Preprava účastníkov tam i späť je zabezpečená autobusom z Bratislavy cez Trnavu a Nitru a späť.

Nástup a výstup je na 4 stanovištiach:

    1. Iuventa, Karloveská 64, Bratislava (veľké parkovisko)
    2. Parkovisko Zlaté Piesky (čerpacia stanica OMV smerom na Trnavu, späť čerpacia stanica Slovnaft)
    3. Trnava (parkovisko pri Mestskom amfiteátri, Halenárska 20, Trnava ( pri futbalovom štadióne A. Malatinského)
    4. Nitra (pred DAB Nitra – vchod na parkovisko).

Iuventa
Členovia GONG-u: nástup o 8. 20 hod. na parkovisku pred Iuventou, – nakladanie materiálu
Ostatní účastníci: nástup o 8. 40 hod. na parkovisku pred Iuventou
Odchod z Iuventy: o 9. 00 hod.

Parkovisko Zlaté Piesky
predpokladaný čas odchodu 9.25 hod.

Trnava
predpokladaný čas odchodu 10.20 hod.

Nitra
predpokladaný čas odchodu 11.15 hod.

Individuálna doprava ­do zariadenia je možná s nástupom v mieste pobytu v čase medzi 12.00 – 12. 30 hod.

 

Odchod z tábora je o 15. 30 hod. z RS Areál zdravia Jedľové Kostoľany. Výstup (pokiaľ neoznámite inak) bude na rovnakých stanovištiach ako pri nástupe s predpokladaným príchodom:

Nitra
predpokladaný čas príchodu 16.15 hod.

Trnava
predpokladaný čas príchodu 17.15 hod.

Bratislava – Zlaté piesky smer centrum BA – čerpacia stanica Slovnaft predpokladaný čas príchodu 17.50 hod.

Bratislava – Iuventa
predpokladaný čas príchodu 18.30 hod.

Individuálna doprava: zo zariadenia je možná medzi 13.30 – 14.00 hod.

V prípade, že Vám nevyhovuje nástup alebo výstup na určenom stanovišti, prosím vás nahlásiť zmenu do 31. 7. na nižšie kontaktné číslo.

Z osobných vecí je nevyhnutné priniesť:

    1. vhodnú obuv na divadelné aktivity a pohybové aktivity do interiéru i exteriéru (v oboch prípadoch uzavretá pevná obuv – nie šľapky!),
    2. hudobný nástroj (ak dieťa na nejaký hrá),
    3. repelent, resp. kozmetické insekticidy proti komárom a kliešťom,
    4. písacie potreby, nožničky, priesvitnú lepiacu pásku, farebné ceruzky alebo fixky, farebné papiere pre vlastnú potrebu,
    5. podložku na sedenie v prírode počas tvorivých aktivít (menšiu deku, karimatku a pod.),
    6. baterku.

Ďalej odporúčame priniesť:

    1. plavky,
    2. pršiplášť a nepremokavú obuv,
    3. pevnú obuv a oblečenie vhodné do prírody a na krátke výlety do okolia,
    4. malý ruksak, menšiu umelohmotnú fľašu, umelohmotný pohár,
    5. dva zaváracie poháre,
    6. spoločenské hry pre vlastnú potrebu,
    7. stolnotenisovú raketu, tenisovú raketu (v areáli je k dispozícii stôl na stolný tenis, tenisový kurt) a pod.

Prosíme rodičov, aby si deti nechali doma všetky cenné predmety. Odporúčame pre deti len malé vreckové podľa vlastného uváženia a stavu vašej peňaženky.

Z dlhoročných skúsenosti neodporúčame deťom do 10 rokov priniesť so sebou mobilný telefón.

Prihlášku zašlite na adresu papayova@centrum.sk najneskôr do 1. júna 2021.

Poplatok je nutné uhradiť prevodom do 15. júna 2021. Platbu je možné uskutočniť po vzájomnej dohode aj vo viacerých splátkach.

Číslo účtu: 26 24 70 06 53/1100, Tatra banka, a. s.
IBAN: SK5711000000002624700653
Variabilný symbol: rok narodenia účastníka.
Poznámka: uveďte krstné meno účastníka.

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s použitím nasledujúcich osobných údajov (rodné číslo a adresa) dieťaťa za účelom úrazového poistenia počas letného tábora.

Ak sa dieťa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť tábora, možno na základe lekárskeho potvrdenia prihlášku písomne zrušiť a to najneskôr do 3 dni pred nástupom. V tomto prípade si Občianske združenie GONG uplatňuje storno poplatok 20% zo zaplatenej sumy. V odôvodnených prípadoch (napr. infekčné ochorenie, úraz) zachováme individuálny prístup.

Ak sa dieťa z iných dôvodov tábora nezúčastní poplatok nevraciame.

Dokumenty sa odovzdávajú až pri nástupe do tábora, preto odporúčame ich mať pripravené v obálke s menom účastníka.

    1. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti účastníka – tvorí II. časť prihlášky, prípadne potvrdenie od lekára na inom tlačive. Nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred nástupom do tábora. Súčasne prosíme v časti – Iné podrobne napísať informácie o zdravotnom stave dieťaťa.
    2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti – tvorí II. časť prihlášky. Upozorňujeme, že vyhlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni pred dňom nástupu účastníka do tábora.
    3. Fotokópia preukazu poistenca –  prosíme, neodovzdávať originál.
    4. Podrobný rozpis užívania liekov – v prípade, ak dieťa užíva dlhodobo nejaké lieky, prosíme odovzdať na osobitnom papieri Zoznam liekov s rozpisom užívania a s menom účastníka.

Kontakt s dieťaťom a návštevy v tábore

Rodičov prosíme aby rešpektovali denný program a prácu v skupine, kedy majú deti zakázané používať mobilné telefóny. Najvhodnejšia doba na telefonický kontakt je počas poobedňajšieho odpočinku medzi od 12.30 do 14.00. Na základe skúseností neodporúčame večerné telefonáty, nakoľko často spôsobia smútok za domovom. Osobné návštevy nedoporučujeme, pretože zbytočne narúšajú pestrý denný program.

Zdravotná služba

V tábore je po celý čas zabezpečená nepretržitá zdravotná služba s potrebnou kvalifikáciou a výbavou. Zdravotníčka dbá aj na dodržiavanie hygienických predpisov.

Telefonický kontakt

Akékoľvek informácie počas pobytu Vám poskytne vedúca tábora Daniela Pápayová: 0903 804 044 mimo času hlavného programu, ktorý je od 9.30 do 12.30 a od 15.00 do 18.00 a večerného programu od 19.30 do 21.30 hod.

Lektori

MgA. Daniela Pápayová - lektor divadelný tábor
MgA. Daniela Papayová

vedúca divadelného súboru GONG, štatutár združenia

Mgr. art. Svetozár Sprušanský - lektor divadelný tábor
Mgr. art. Svetozár Sprušanský

režisér, dramaturg a umelecký šéf – Divadlo Nová scéna Bratislava

Mgr. art. Marika Kečkéšová - lektor divadelný tábor
Mgr. art. Marika Kečkéšová

režisérka a pedagogička na katedre bábkovej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU

Michaela Homolová - lektor divadelný tábor
Michaela Homolová

režisérka Naivní divadlo Liberec, pedagogička na Katedre alternatívnej a bábkovej tvorby DAMU Praha

MgA. Peter Varga - lektor divadelný tábor
MgA. Peter Varga

 herec – Divadlo v Dlouhé, Praha

Mgr. Art. Barbara Kelíšková - lektor divadelný tábor
Mgr. Art. Barbara Kelíšková

herečka v slobodnom povolaní

Markéta Plachá - lektor divadelný tábor
Markéta Plachá

scénografka v slobodnom povolaní

Lukáš Horáček - lektor divadelný tábor
Lukáš Horáček

učiteľ, ZUŠ Liberec

Činnosť v tábore je vedená skúsenými lektormi – profesionálnymi režisérmi, scénografmi, hercami a vysokoškolskými pedagógmi.

S deťmi pracujeme v malých skupinkách podľa veku, divadelnej skúsenosti a schopností účastníkov.

Dôraz kladieme predovšetkým na samotný proces tvorby. Pri hľadaní koncepcie stvárnenia inscenačného tvaru ako aj samotného naštudovania využívame metódu hrou, ktorá je jedným zo základných princípov dramatickej výchovy.

Forma dramatickej hry vyžaduje aktívny prístup všetkých členov a vedomé uplatňovanie osvojených prvkov či vedomostí. Výber tém volia lektori primerane veku a schopnostiam detí v skupine, aby podnecovali tvorivú činnosť a vzájomnú spoluprácu v skupine. ​

Ohlasy

Noc divadiel 2018 so súborom GONG

Noc divadiel so súborom Gong

Citylife.sk - Dve predstavenia v jednej hodine divadelného súboru Gong v priestoroch Iuventy. Hra Na Winnetuovej hore(na motívy poviedky Karla Maya)a voľné spracovanie na motívy rozprávky Žirafy z knihy Jacquesa Préverta Moudré pohádky pro nehodné děti.-

Nominácia Zaltý gunár Kremnické Gagy 2017 - Popoluška - bábková verzia známej rozprávky na motívy bratov Grimmovcov

GONG na Kremnických Gagoch s nomináciou na Zlatého gunára

TASR - Obľúbené Kremnické gagy privítali na 37. ročníku viac ako dvesto autorov a interpretov. Na svoje si prišli aj detskí diváci, v programe festivalu sú inscenácie Divadla LokVar z Prahy, Bratři v tricku z Prahy, Divadla PIKI z Pezinka a staršie deti si zamaškrtili na trochu netradičnej POPOLUŠKE Divadelného súboru GONG z Bratislavy.

2. miesto celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti 2017 - Popoluška - bábková verzia známej rozprávky na motívy bratov Grimmovcov

Prehliadka Divadlo a deti 2017 pozná svojich víťazov

MsKS Rimavská Sobota - Druhé miesto a cenu Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky, si odniesol mládežnícky divadelný súbor Gong z Bratislavy s inscenáciou Popoluška.

Kontakt

Kontaktujte nás

Tábor

RS Areál zdravia
Jedľové Kostoľany 636
951 96 Jedľové Kostoľany

Kontaktné informácie

podrobnejšie informácie poskytne

Daniela Pápayová
Mobil: + 421 903 804 044
Email: tabor@studiogong.sk

Sídlo

Občianske združenie GONG
Pavla Horova 10
84107
Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

STRETNUTIE S THÁLIOU
(tvorivo-dramatické stretnutie)
29. júl - 5. august 2023,
Areál zdravia, Jedľové Kostoľany

Kapacita tábora naplnená, prihlásenie už nieje možné.