Stretnutie s Tháliou 2019

Letný tvorivo dramatický tábor je špecializovaným táborom, ktorý významne prispieva k umeleckému a osobnostnému rozvoju samotných účastníkov. Toto umelecko-výchovne podujatie je realizované pravidelne od roku 1996 ako odborný program pre členov divadelného súboru GONG.

Rovnako je otvorený pre deti a mládež z iných divadelných súborov resp. žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ a deti so vzťahom k umeniu.

Viac informácií tu
MgA. Daniela Pápayová

 

Program tvorivo-dramatického pobytu pozostáva:

a) z hlavného programu, ktorým je príprava inscenačného tvaru so záverečnou prezentáciou na záver pobytu,

b) scénograficko – výtvarnej dielne – samostatné spracovanie danej témy všetkými účastníkmi – individuálne alebo kolektívnou formou podľa vlastného výberu účastníkov,

c) multimediálnej dielne, ktorej cieľom je práca s novými médiami podľa daného námetu –  na realizácii sa podieľajú všetky skupiny

d) sprievodných podujatí: športovo-zábavných súťaží, súťaži v dramatickej improvizácii, výletov do blízkeho okolia a pod.

 

SLOVO O SÚBORE:

Divadelný súbor GONG je skupina mladých ľudí, ktorí sa stretávajú cez voľný čas so snahou preniesť im blízke témy do inscenovanej podoby. GONG je jediným detským a mládežníckym divadelným zoskupením na Slovensku, ktorého činnosť trvá nepretržite už od roku 1954. Vznikol ako bábkarský súbor pri ÚDPM KG v Bratislave. Od roku 2000 pôsobí ako občianske združenie. Od svojho vzniku je pravidelným účastníkom divadelných súťaží na Slovensku a nositeľom mnohých ocenení. Za dlhé roky sa v súbore vystriedalo už niekoľko generácii členov. Viacerí z nich, dnes už profesionálni umelci, pokračujú naďalej v práci so súborom v čase prázdnin ako lektori na Letnom tvorivo-dramatickom pobytovom tábore, či ako tvorcovia a spolutvorcovia divadelných inscenácii.